สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

ขอแสดงความยินดี
กับนายชัยพันธ์ จงคูณกลาง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ไดัรับพิจารณาคัดเลือกเด็กดี
มีความประพฤติดี มีค่านิยม
ตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อรับเกียรติบัตร จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ในงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2561

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

 

Image result for คำขวัญวันครู ปี 2561  Image result for คำขวัญวันเด็ก 


ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนถนนหักพิทยาคมร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561
และขอแสดงความยินดีกับ คุณครูมนัญชยา แกกูล และคุณครูรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์ ที่ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข"
และขอแสดงความยินดีกับครูครูชนกานต์ เหลาแตว ได้รับรางวัล
1. รางวัล"คุรุสดุดี" ประจำปี 2561
2.รางวัล"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2561
3. รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2561


ท่านผู้อำนวยการสุรธี เครือบคนโท ท่านรองวิชัย เรืองจำรัส พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนถนนหักพิทยาคมนำปัจจัยร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีวางศิลาฤกษ์
พระรัตนมงคลเทพเนรมิต ณ วัดใหม่เรไรทอง (13-14 มกราคม 2561)


ขอขอบคุณ หจก.ทวีกิจเซ็นเตอร์ ที่สนับสนุน ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 10 ทุน ในโครงการต้นกล้าคุณธรรมครั้งที่ 8 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในการนี้มีนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้มาเป็นประธานมอบทุนการศึกษา และมีกิจกรรมร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วย (13 มกราคม 2561)


คณะครูนักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคมไดร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำป ี2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก และ องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต (13 มกราคม 2561)

 

คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องใน
วันธรรมสวนะ วันแรม 8 ค่ำ เดือน 2 และในโอกาสต้อนรับศักราชใหม่ 2561
ในวันที่ 9 มกราคม 2561

       
ผักปลอดสารพิษ นักเรียนปลูกและได้นำมาขายให้กับคณะครู
#สถานศึกษาพอเพียง (8 มกราคม 2561)
       

ท่าน ผอ.สุรธี เครือบคนโทพร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนถนนหักพิทยาคม
ได้นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านนายอำเภอยุทธนา พิทยานันทกุล,
ประธานกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่บริการ
ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

       

 

>>โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 รายการดังนี้

1.รายการ การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 21
 
2. รายการ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 7
           
 
นายนัฐพงศ์ ปิ่นมณี ม.6/1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นางสาวจันธิกา วิชัยรัมย์ ม.6/1
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นายใกล้รุ้ง เรืองศรี ม.6/1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
นายเจมวิวัฒน์ มัธทวกาญจน์ ม.6/1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
นางสาวนุสบา ลีธีรพันธ์ ม.6/1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
 
นางสาวกาญจนารัตน์ โสกูล ม.6/1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
 
นายสราวุธ มะลิวรรณ์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


 

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูชนกานต์ เหลาแตว

-ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2561

-ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
"คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ. 2561

-ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
"ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี พ.ศ. 2561